TOP

프로모션

BIFAN X 예스24 영화 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 25명 (1인 2매, 총 50매)

BIFAN X 맥스무비 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 25명 (1인 2매, 총 50매)

BIFAN X 씨네21 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 15명 (1인 2매, 총 30매)

BIFAN X 인터파크 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금) 발표 예정
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 20명 (1인 2매, 총 40매)

BIFAN X DETIZEN 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 15명 (1인 2매, 총 30매)

BIFAN X 문화가 있는 날 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 10명 (1인 2매, 총 20매)

BIFAN X 신한S20 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 30명 (1인 2매, 총 60매)

BIFAN X 해피캠퍼스 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 15명 (1인 2매, 총 30매)

BIFAN X 무비쿡 초대권 이벤트

기           간 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목)
발           표 6월 14일(금)
혜           택 BIFAN 티켓 교환권 15명 (1인 2매, 총 30매)

BIFAN 관객 부천 로보파크 무료입장 이벤트

기           간 6월 28일(금) ~ 7월 7일(일)
발           표 BIFAN 관객 누구나
혜           택 영화제 종이티켓을 지참하여 부천로보파크 매표소 방문 시 1인 무료입장